U bent hier: Home > RvT en GMR
Samen verantwoordelijk

RvT en GMR

Meedenken en adviseren

Stichting Nije Gaast is een stichting die bestuurd wordt door een eenhoofdig College van Bestuur, Gerlotte Majoor. Het College van Bestuur en de directeuren van de scholen stemmen zaken met elkaar af in het management-teamoverleg. 

De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Stichting Nije Gaast. Naast het gevraagd en ongevraagd adviseren over beleidsvraagstukken en financiën heeft de Raad formele taken bij het benoemen, ontslaan en belonen van de bestuurder en bij het vaststellen van financiële stuur- en verantwoordingsdocumenten waaronder de begroting en de jaarrekening.  

De GMR

De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt alle medezeggenschapsraden van de 10 basisscholen van Stichting Nije Gaast. Zij vertegenwoordigt het personeel en de ouders van deze scholen en de medewerkers van het onderwijskantoor. De GMR behandelt zaken die voor alle scholen van belang zijn.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 8 leden, 4 leden uit het personeel en 4 leden uit de ouders. Een lid van de raad heeft zitting voor een periode van 4 jaar. Na deze vier jaar kan een lid nog eenmaal een jaar zitting nemen in de GMR en kan daarmee ten hoogste 5 jaren onafgebroken deel uitmaken van de raad.

Mevrouw Gerry van der Velde is secretarieel ondersteuner en contactpersoon van de GMR. U kunt haar bereiken via gmr@nijegaast.nl

Samenstelling RvT

RvT

Bettina de Jong

Voorzitter van de RvT
RvT

Anita Modderman

Lid RvT
RvT

Len van Rosmalen

Lid RvT
RvT

Johannes van der Pal

Lid RvT
RvT

Zara Mousazadeh

Lid RvT

Fier Foarút Sjen!

Binnen Nije Gaast mag elke leerling en medewerker zich gezien weten en waarderen we onze verscheidenheid. Wat mooi dat we zo verschillend zijn! Alle kleine en grote mensen binnen Nije Gaast hebben hun 'eigen aardigheden', ontwikkelingsbehoeften en mogelijkheden. Hier kijken we naar (om), en tegelijkertijd kijken we naar een uitstekend passend onderwijsaanbod dat hierbij aansluit. We kijken niet alleen naar je 'om', maar we kijken ook naar je 'uit'. Naar jouw mogelijkheden en de toekomst en hoe iedereen binnen Nije Gaast hierin mag groeien. Samen vol vertrouwen en trots, echt Fier Foarút Sjen! en hierdoor 'útsjen' naar de toekomst!