U bent hier: Home > Onderwijskantoor
Samen kunnen we meer!

Onderwijskantoor

Het onderwijskantoor is gevestigd aan de Dubbelstraat 8a te Balk. Hier werken alle stafmedewerkers van Stichting Nije Gaast. Ze geven met elkaar nieuwe impulsen om onderwijs en personeel verder te ontwikkelen.

Met alle directeuren en onderwijsmedewerkers zetten zij de schouders onder het nieuwe koersplan Fier FoarĂșt Sjen!

Op het onderwijskantoor werken de volgende stafleden naast Gerlotte Majoor, de voorzitter van het college van bestuur:

  • het secretariaat
  • de schoolpsycholoog
  • de psychodiagnostisch werkende
  • de medewerker HRM
  • de medewerker P&O
  • de medewerker Passend Onderwijs
  • de medewerker Onderwijs en Kwaliteit
  • de bovenschools ICT-er en FG-er

Van maandag tot en met donderdag is het onderwijskantoor geopend van 's morgens 8.00 uur tot 's middags 16.30 uur.

Op vrijdag is het onderwijskantoor gesloten.

Stafmedewerkers onderwijskantoor

Stafmedewerker

Gerlotte Majoor

Voorzitter College van Bestuur
Gerlotte is voorzitter van het college van bestuur en heeft de dagelijkse leiding over stichting Nije Gaast en geeft samen met de schooldirecteuren en de stafmedewerkers vorm aan het koersplan Fier foarút sjen!. Leidende principes in haar werk als bestuurder zijn een mensgerichte ambitieuze benadering: vanuit vertrouwen samen (lerend) ontwikkelen. We bouwen aan kwaliteit vanuit relatie waar het nemen en geven van verantwoordelijkheid een onderdeel is. Zo houden wij ons hoofd én hart erbij!

Stafmedewerker

Anneke van Kalsbeek

Stafmedewerker Secretariaat
Anneke is 'de spin in het web' voor alle stafmedewerkers en vormt het secretariaat. Ze werkt ter ondersteuning van de bestuurder en het management en is er voor algemene zaken van Nije Gaast. Daarnaast vervult zij werkzaamheden in het kader van vervanging en salarissen en voert ze lichte P&O-werkzaamheden uit.
Stafmedewerker

Annette de Groot

Stafmedewerker Huisvesting
Annette controleert als stafmedewerker Huisvesting de voortgang van onderhoudswerkzaamheden, ziet toe op de uitvoering van een (eventueel meer)jarenplan en verwerkt en beoordeelt klachten van de gebruikers van de gebouwen. Verder is zij verantwoordelijk voor de inkoop van materialen en diensten als schoonmakers, de veiligheid in gebouwen en de naleving van regelgeving op dit gebied en tot slot het energiebeleid. Kortom alles dat met het gebouw of de gebouwen te maken heeft gaat via haar en iedereen die iets aan gebouwen gedaan wil hebben moet bij de Stafmedewerker Huisvesting zijn.
Stafmedewerker

Fenna Zeinstra

Stafmedewerker Passend Onderwijs
Als Stafmedewerker Passend Onderwijs ondersteunt Fenna de scholen, de IB-ers/Kwaliteitscoördinatoren en de directeuren bij het maken en uitvoeren van het ondersteuningsbeleid, passend onderwijs en kwaliteitszorg. Ze heeft een actieve, adviserende rol naar de bestuurder als het gaat om ontwikkeling naar inclusief onderwijs en beleid op het gebied van zorg en leerlingondersteuning. Daarnaast is ze kartrekker van het bovenschools IB/Kwaliteitscoördinatoren-overleg en zorgt daarbij voor input van nieuwe relevante ontwikkelingen. Samen met Marloes IJdel, stafmedewerker Onderwijs en Kwaliteit, monitoren zij de kwaliteit van het onderwijs, ontwikkelen en onderhouden ze de systemen die de juiste sturingsinformatie geven aan de scholen om de kwaliteit te meten, te borgen en waar nodig te verbeteren.

Stafmedewerker

Marloes IJdel

Stafmedewerker Onderwijs & Kwaliteit
Als Stafmedewerker Onderwijs & Kwaliteit adviseert Marloes de bestuurder, scholen en directeuren bij onderwijsvraagstukken en biedt ondersteuning bij het op orde houden van de basiskwaliteit. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en monitoren van onderwijsbeleid en kwaliteitszorg. Hiervoor onderzoekt zij relevante, onderwijskundige, maatschappelijke en politieke trends en vertaalt deze naar relevante voorstellen ter verbetering van de onderwijskwaliteit. Samen met Fenna Zeinstra, stafmedewerker Passend Onderwijs, monitoren zij de kwaliteit van het onderwijs, ontwikkelen en onderhouden ze de systemen die de juiste sturingsinformatie geven aan de scholen om de kwaliteit te meten, te borgen en waar nodig te verbeteren.

Stafmedewerker

Lienke Boot

BICT-coördinator en FG-er
Lienke is als bovenschools ICT-er verbonden aan Nije Gaast. De inhoudelijke relatie tussen onderwijs en ICT is bij haar geborgd. Zij is voorzitter van het ICT-overleg waarbij alle ICT-ers van de scholen aanwezig zijn en adviseert het CvB over ontwikkeling, vernieuwing en ICT-scholing. Ook het ICT-beleid en het Privacybeleid van Nije Gaast vallen onder haar verantwoordelijkheden. Tevens verzorgt zij het beheer van O365, de netwerkinfrastructuur en onderhoudt zij de contacten met de ICT-partners zoals de Rolf Groep en Groenendal IT. Ook is zij de Functionaris Gegevensbescherming van Nije Gaast.  
Stafmedewerker

Margriet Kingma

Stafmedewerker P&O
Margriet staat als stafmedewerker P&O samen met Marjolijn de Kok, stafmedewerker HRM, garant voor een goed personeelsbeleid binnen Nije Gaast. Zij zorgen voor vertaling van de cao, professionalisering van werkprocessen en zijn op organisatieniveau belangrijk bij handelingen, gesprekken en verwerkingen over personeelszaken en personeelsontwikkelingen. De jaarlijkse invulling van de formatie op de scholen is bij Margriet in goede handen!
Stafmedewerker

Marjolijn de Kok

Stafmedewerker HRM
Marjolijn staat als stafmedewerker HRM samen met P&O garant voor een goed personeelsbeleid binnen Nije Gaast. Zij zorgen voor vertaling van de cao, professionalisering van werkprocessen en zijn op organisatieniveau belangrijk bij handelingen, gesprekken en verwerkingen over personeelszaken en personeelsontwikkelingen. Alle zaken rond ziekte en verzuim van personeelsleden is bij Marjolijn in goede handen!
Stafmedewerker

Petra Hament

Psychodiagnostisch werkende
Petra neemt als psychodiagnostisch werkende, daar waar nodig, onderzoeken bij kinderen af. Heeft de school meer gegevens nodig om een kind goed te kunnen begeleiden dan kan, in overleg en met toestemming van ouders, worden overgegaan tot een specifiek onderzoek.
Stafmedewerker

Willy Boschma

Schoolpsycholoog
Willy ondersteunt en begeleidt als schoolpsycholoog de IB-ers/KC-ers en leerkrachten op alle scholen vanuit de handelingsgericht werken cyclus (HGW-Pameijer). Zij is tevens lid van het Ondersteuningsteam en levert een bijdrage aan de IB/KC-netwerkbijeenkomst.

Fier Foarút Sjen!

Binnen Nije Gaast mag elke leerling en medewerker zich gezien weten en waarderen we onze verscheidenheid. Wat mooi dat we zo verschillend zijn! Alle kleine en grote mensen binnen Nije Gaast hebben hun 'eigen aardigheden', ontwikkelingsbehoeften en mogelijkheden. Hier kijken we naar (om), en tegelijkertijd kijken we naar een uitstekend passend onderwijsaanbod dat hierbij aansluit. We kijken niet alleen naar je 'om', maar we kijken ook naar je 'uit'. Naar jouw mogelijkheden en de toekomst en hoe iedereen binnen Nije Gaast hierin mag groeien. Samen vol vertrouwen en trots, echt Fier Foarút Sjen! en hierdoor 'útsjen' naar de toekomst!