U bent hier: Home > MR, KBG en AC

MR, KBG en AC

Samen de schouders eronder!

Een school is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Allen hebben een functie binnen de school.

Zonder hulp van ouders zouden veel activiteiten binnen een school niet kunnen plaatsvinden.

 

MR

Onze medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Voor een aantal besluiten hebben wij vooraf advies of instemming van de MR nodig. U kunt denken aan beleidszaken. De MR vergadert zes keer per jaar over schoolbeleid dat met het personeel en ouders te maken heeft, zoals formatie, vakantierooster, schoolgids en schoolplan. Op It Finster wordt de MR gevormd door drie vertegenwoordigers van het personeel van de school en drie vertegenwoordigers van de ouders.

De MR bestaat uit de volgende personen:

  • Janet Jorritsma
  • Afke Weerstra
  • Jannie vd Meer
  • Aeltsje Visser
  • Marije Postma
  • Sippy de Jong

U vindt hier het jaarverslag 2023-2024 van de MR

KBG

De Klanbordgroep (KBG) : De klankbordgroep bestaat 8 ouders, die 4 keer per jaar samen met de directeur in gesprek gaan over praktische zaken op school. Hierbij kunnen zowel ouders
als directeur bespreekpunten aanleveren. Zo hebben we de afgelopen keer bijvoorbeeld gesproken over welk communicatiemiddel waarvoor het meest geschikt is en of het een aanvulling is wanneer de kalenderitems ook in Parro worden opgenomen. Het is een open gesprek tussen school en een groep ouders over een onderwerp dat zowel de school als ouders raakt. Ouders nemen in principe voor 4 jaar deel aan de klankbordgroep.

AC

In de activiteitencommissie (AC) van It Finster zitten een aantal enthousiaste ouders die ons helpen bij het organiseren en uitvoeren van diverse schooluitjes, excursies, feesten en activiteiten. Gelukkig doen we het samen, want deze helpende handen hebben we echt nodig! ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren van niet-onderwijs gerichte activiteiten. De AC probeert naast het ondersteunen van activiteiten vóór, dóór en mét de kinderen ook de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten.
Bijvoorbeeld:
• Eerste schooldag
• Sinterklaasviering
• Kerstviering
• Inloop nieuwe kalenderjaar
• Paasviering
• Schoolfotograaf
• Laatste schoolweek
• Koningsspelen
Verder kan de hulp van ouders gevraagd worden bij excusies en worden de ouders  (samen met een kind uit groep 7 en 8) ingezet als klaar-overs.

Verlofregelingen voor kinderen

Wanneer u voor uw kind (-eren), om andere redenen dan ziekte, verlof aan wilt vragen moet u dat schriftelijk bij de schooldirecteur indienen. Deze is, op grond van wettelijke regelingen en gemeentelijke afspraken, bevoegd om voor een beperkt aantal zaken lesvrij te geven. Hiervoor wordt u verzocht om een formulier in te vullen. Deze wordt door de schooldirecteur ondertekend voor goedkeuring en gaat vervolgens naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslân.Als regel kunt u verlof aanvragen voor die zaken, die in het bedrijfsleven ook worden toegestaan bij speciale familieomstandigheden. Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Geeft u het wel door als uw kind hier naar toegaat?