U bent hier: Home > MZR en OR
De schouders eronder!

MZR en OR

Samen betrokken

Een school is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Allen hebben een functie binnen de school. Zonder hulp van ouders zouden veel activiteiten binnen een school niet kunnen plaatsvinden.

 

MZR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MZR). In de MZR hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. De MZR is samen met de ouderraad, de ouders, de leerkrachten en de directie verantwoordelijk voor het reilen en zeilen bij ons op school. Via de MZR kunt u als ouder inspraak hebben op de gang van zaken in onze school. Volgens het reglement heeft de MZR over diverse zaken advies en/of instemmingsrecht.

De MZR vergadert 1 x in de 6 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een keer zo’n vergadering bijwonen dan kunt u vooraf een afspraak maken bij de voorzitter.

Voorzitter: Akkefrouk Bloemendaal
Ouderlid: Maaike Alberda
Leerkrachten: Jannie Broersma en Elanda Bergsma

OR

Voorheen was de ouderraad verantwoordelijk voor een groot aantal zaken op school. Nu ligt de verantwoordelijkheid bij de schooldirecteur en vormt de ouderraad meer een “klankbord” voor de schooldirecteur. Bovendien is de ouderraad actief betrokken bij verschillende activiteiten. De ouderraad vergadert 1 x in de 6 weken.

Verlofregelingen voor kinderen

Wanneer u voor uw kind (-eren), om andere redenen dan ziekte, verlof aan wilt vragen moet u dat schriftelijk bij de locatieleider indienen. Hiervoor wordt u verzocht om een formulier in te vullen. Deze wordt door de locatieleider ondertekend voor goedkeuring en gaat vervolgens naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslân.Als regel kunt u verlof aanvragen voor die zaken, die in het bedrijfsleven ook worden toegestaan bij speciale familie-omstandigheden. Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Geeft u het wel door als uw kind hier naar toegaat? Formulier vrijstelling gewichtige omstandighedenVerlofaanvraag-buiten schoolvakanties ouders de Klinkert