CBS De Klinkert is in trijetalige skoalle. De trije talen Frysk, Hollânsk en Ingelsk spylje in grutte rol yn ‘e skoalle. De trije talen wurde net allinne as fak ûnderwiisd, mar ek brûkt om les yn te jaan by oare fakken. Der is pas sprake fan in trijetalige skoalle as trije talen yn in bepaalde ferhâlding brûkt wurde as les- of fiertaal. De learkrêft jout dan bygelyks gimmestyk, biology yn it Ingelsk of Frysk. It konsekwint brûken van de fiertalen is o sa wichtich.Meertalige kinderen ontwikkelen zich taliger dan hun eentalige leeftijdgenootjes. Ons doel is om voor de kinderen een optimale taalrijke omgeving te creëren. Een meertalige ontwikkeling stimuleert de algemene cognitieve ontwikkeling van kinderen. Kinderen die goed onderwezen worden in hun thuistaal, pakken een tweede taal beter op. Een meertalige opvoeding heeft geen negatieve gevolgen voor taalzwakke kinderen, maar juist een positieve uitwerking.