U bent hier: Home > Kanjertraining
Sociale vaardigheden leren

Kanjertraining

De Klimbeam is een kanjerschool!

Onze leerkrachten zijn opgeleid als ‘Kanjertrainer’ en mogen ook deze lessen in de groep geven.

De lessen besteden aandacht aan: zelfvertrouwen, spelen met elkaar, conflicten oplossen. Via de lessen leren de kinderen sociale vaardigheden.

Thuis en op school

De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij - als zich problemen voordoen - oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid. Wij hanteren de volgende vijf afspraken:

  • We vertrouwen elkaar;
  • We helpen elkaar;
  • Je speelt niet de baas;
  • We lachen elkaar niet uit;
  • Je bent of doet niet zielig.

Leerlingvolgsysteem

Aanvullend wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem. Ouders kunnen hierbij worden betrokken. Adviezen voor de aanpak van gedragsproblemen worden aangereikt. Als u als ouder voor de Klimbeam kiest, dan kiest u voor een school waar kinderen, leerkrachten, directie en ouders het verlangen hebben en hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan. Als het even mis gaat spreken we elkaar daar op rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander het niet slecht heeft bedoeld.

Verlofregelingen voor kinderen

Wanneer u voor uw kind (-eren), om andere redenen dan ziekte, verlof aan wilt vragen moet u dat schriftelijk bij de locatieleider indienen. Hiervoor wordt u verzocht om een formulier in te vullen. Deze wordt door de locatieleider ondertekend voor goedkeuring en gaat vervolgens naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslân.Als regel kunt u verlof aanvragen voor die zaken, die in het bedrijfsleven ook worden toegestaan bij speciale familie-omstandigheden. Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Geeft u het wel door als uw kind hier naar toegaat?