U bent hier: Home > MR en OR

MR en OR

Samen de schouders eronder!

Een school is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Allen hebben een functie binnen de school.

Zonder hulp van ouders zouden veel activiteiten binnen een school niet kunnen plaatsvinden.

 

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. De MZR is samen met de ouderraad, de ouders, de leerkrachten en de directie verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op school. In de MZR hebben ouders en leerkrachten zitting. De MR van onze school heeft een emailadres: mr.defluessen@nijegaast.nl Heeft u vragen en of opmerkingen? Blijf er niet mee rondlopen maar stel ze gerust, via de mail of aan een van de MR-leden persoonlijk.

Via de MZR heeft u namens alles ouders inspraak op de gang van zaken in onze school. Het MZR-Reglement geeft richting over welke zaken er advies en/of instemmingsrecht bestaat. Denk hierbij aan schooltijden, de formatie, besteding van gelden, etc. De MZR volgt een jaarplan en komt circa 4 tot 6 keer per jaar bijeen. Daarnaast adviseert zij de schoolleiding gevraagd en ongevraagd, wanneer nodig.

Als ouder kunt u zichzelf, op het moment dat er een plek vrij komt, beschikbaar stellen. U neemt voor de periode van 3 schooljaren deel aan de oudergeleding van de MZR. Alle ouders van de school mogen, in het geval van meerdere beschikbare kandidaten, een voorkeurstem uitbrengen.

Daarnaast is het mogelijk als ouder zitting te nemen in de Ouderraad. Dat is een commissie van actieve ouders die ons helpen allerlei excursies, feesten en activiteiten te organiseren.

 

Verlofregelingen voor kinderen

Wanneer u voor uw kind (-eren), om andere redenen dan ziekte, verlof aan wilt vragen moet u dat schriftelijk bij de locatieleider indienen. Hiervoor wordt u verzocht om een formulier in te vullen. Deze wordt door de locatieleider ondertekend voor goedkeuring en gaat vervolgens naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslân.Als regel kunt u verlof aanvragen voor die zaken, die in het bedrijfsleven ook worden toegestaan bij speciale familie-omstandigheden. Afspraken voor tandarts, dokter, ziekenhuisbezoek e.d. zijn mogelijk onder schooltijd, maar indien mogelijk liever niet. Geeft u het wel door als uw kind hier naar toegaat?