U bent hier: Home > MR en OR

MR en OR

Samen de schouders eronder!

Een school is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Allen hebben een functie binnen de school.

Zonder hulp van ouders zouden veel activiteiten binnen een school niet kunnen plaatsvinden.

 

MR

De school heeft een medezeggenschapsraad  (MR) die voor een deel de ouders van de schoolgaande kinderen en voor een deel het personeel dat aan de school verbonden is vertegenwoordigt. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.

De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de school. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht in bepaalde onderwerpen.

De M.R. vergadert een aantal keren in het schooljaar. Wilt u een keer zo’n vergadering bijwonen dan kunt u vooraf een afspraak maken bij de voorzitter Boukje Gijzen.

De leden van de MR zijn:Oudergeleding:Boukje GijzenAafke Veldman

Personeelsgeleding:Korry JongsmaCarla Okkema

OR

De ouderraad van De Ferbining houdt zich bezig met de vieringen op school. Zij geeft kleur aan de school en zorgen er samen met de leerkrachten voor dat alle activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen (bv. Sinterklaasfeest, kerstviering, paasviering) goed georganiseerd worden. We zijn erg blij met zo’n actieve ouderraad waardoor we leuke vieringen kunnen organiseren. De OR bestaat uit zes ouders. De namen van de ouderraadsleden vindt u in de schoolgids. De OR komt een aantal keer per jaar samen voor afstemming en overleg.

Communicatie en informatie

Een veilige omgeving, waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen, creëren we samen met u. Wij bespreken met u de ontwikkeling van uw kind op verschillende momenten in het schooljaar. Praktische informatie krijgt u via Parro (een ouderapp) de nieuwsbrief, e-mail en de website.Wilt u iets bespreken met de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of directeur van de school dan kan dat na schooltijd en u kunt natuurlijk altijd een afspraak maken.Wij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter ontwikkelen als school en ouders goed samenwerken. Daarom werken wij met ouderbetrokkenheid 3.0.